آموزش و خدمات پس از فروش

یکی از اهداف این شرکت آموزش و خدمات پس از فروش دستگاه های به فروش رفته می باشد.

نظر به اینکه تمامی دستگاه هایی که توسط این شرکت به فروش می رسد، عمدتا" از محصولات دانش بنیان و برای اولین بار در ایران مورد استفاده قرار می گیرند ،بنابراین مقوله ی آموزش و خدمات پس از پس از فروش از کلیدی ترین اهداف شرکت می باشد که تاکنون به منصه ی ظهور رسیده و تمامی مشتریان این شرکت از خدمات ارائه شده ،رضایت کامل دارند.

نمونه این تجهیزات ،دستگاه های بوسنج می باشد که به صورت ادواری امور کالیبراسیون و به روزرسانی آن طی جدول ارائه شده کمپانی سازنده ارائه می گردد.