آموزش و خدمات پس از فروش


فیلم آموزشی استفاده اشتباه از گزینه کالیبراسیون به جای اندازه گیری در دستگاه بوسنج دستی
فیلم آموزشی استفاده مستمر از فیلتر اندازه گیری در دستگاه بوسنج دستی

           فیلم آموزشی کار و اندازه گیری با دستگاه Odor Handy Plus                          فیلم آموزشی تاریخچه ی استفاده از بودارکننده ها